THƠ VUI, Túng thân vơ tép vạt bèo, Cả đám phụ lão cũng theo em về, Sói già mê mẩn gái quê, Làm vè thả thính bùa…

THƠ VUI
Túng thân vơ tép vạt bèo
Cả đám phụ lão cũng theo em về
Sói già mê mẩn gái quê
Làm vè thả thính bùa mê ỡm ờ…
Trò chơi trống bỏi từ xưa
Mấy cụ vòi ấm rót chưa qua giầy…!!!
Gái Tuyên
Gái Thái
Gái Tày….
Có lão phố biển suốt ngày mộng mơ…!!!
(ảnh mượn HVHP)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011186475818

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *