SỔ TIẾT KIỆM, Diễm đi đã bốn chín ngày, Tây Phương cực lạc nơi này cảnh vui

SỔ TIẾT KIỆM
Diễm đi đã bốn chín ngày
Tây Phương cực lạc nơi này cảnh vui.
Ấm lòng chín suối, bùi ngùi
Ân tình bè bạn đẩy lùi khổ đau.
Mong vợ con Diễm đỡ sầu
Qua cơn đói rét buồn rầu tang thương .
Phật độ thắp nén tâm hương
Trao sổ tiết kiệm, hướng đường Hoài đi.
Biết ơn, nghẹn đắng thầm thì
Tình bạn quý giá sánh gì bằng đâu.?
Bạn Mai, bạn Vũ đi đầu
Chung tay xây đắp nhịp cầu sẻ chia .
Tấm lòng khắc tạc văn bia
Ghi danh tình bạn, sử kia lưu truyền ./.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008260360783

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *