NGƯỜI VỀ

NGƯỜI VỀ..
GIỮA CÕI..
PHÙ VÂN..
(Nghệ thuật vị Nhân sinh
Từ Bi vì Giải thoát)
Tiêu diêu thoát tục hồng trần
Phù Vân một dải trắng ngần tinh khôi
Hòa trong vũ trụ tuyệt vời
Tiếng Tiêu gọi cả Đất Trời Như Lai
Non xanh vang tiếng Phật Đài
Hồng hoang một thưở chẳng dài kiếp mơ
Người về cõi bước vi vô
Sắc Không ..
Không sắc..
Một bờ..
An nhiên…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *