Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT muốn lễ lạy Ngài thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu như vậy rất phiền phức

? Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ, quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, muốn lễ lạy Ngài, thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên, rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT, là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu, QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần niệm thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi.
? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.
? (Trích ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ tập:46)
? PS TỊNH KHÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT muốn lễ lạy Ngài thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu như vậy rất phiền phức

? Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ, quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, muốn lễ lạy Ngài, thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên, rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT, là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu, QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần niệm thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi.
? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.
? (Trích ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ tập:46)
? PS TỊNH KHÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT muốn lễ lạy Ngài thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu như vậy rất phiền phức

? Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ, quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, muốn lễ lạy Ngài, thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên, rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT, là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu, QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần niệm thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi.
? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.
? (Trích ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ tập:46)
? PS TỊNH KHÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT muốn lễ lạy Ngài thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu như vậy rất phiền phức

? Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ, quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, muốn lễ lạy Ngài, thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên, rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT, là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu, QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần niệm thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi.
? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.
? (Trích ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ tập:46)
? PS TỊNH KHÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT muốn lễ lạy Ngài thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu như vậy rất phiền phức

? Nếu như quý vị là một người tu pháp môn Tịnh Độ, quý cảm mến ngài ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, muốn lễ lạy Ngài, thì ở nhà quý vị có thờ Tây Phương Tam Thánh và chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT, quý vị có thể thờ một tượng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT nhỏ kế bên, rồi mỗi ngày lễ lạy A DI ĐÀ PHẬT, là mỗi ngày quý vị đã lạy ĐỊA TẠNG BỒ TÁT, niệm A DI ĐÀ PHẬT cũng như niệm ĐỊA TẠNG BỒ TÁT. Không cần phải niệm A DI ĐÀ PHẬT bao nhiêu câu, QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT bao nhiêu câu, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT bao nhiêu câu, như vậy rất phiền phức. Chỉ cần niệm thánh hiệu A DI ĐÀ PHẬT là đủ rồi.
? A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM.
? (Trích ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ tập:46)
? PS TỊNH KHÔNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *