NAM MÔ ĐẠI BI HỘI TRƯỢNG PHẬT BỒ TÁT

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI TRƯỢNG PHẬT BỒ TÁT..
THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI..
Con xin Ngài rộng mở lượng từ bi
Đời còn khổ Con xin Ngài cứu khổ
Mở nguồn thương cho trần gian Đại độ
Vô lượng quang nguồn điển sáng vô biên..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *