KIM KÊ , CTy CP Gà Giống LƯỢNG HUỆ Tp Hải Phòng,đặt vài chục bức Thư họa Kim Kê để tặng cho Công nhân xuất sắc…

KIM KÊ
CTy CP Gà Giống LƯỢNG HUỆ Tp Hải Phòng,đặt vài chục bức Thư họa Kim Kê để tặng cho Công nhân xuất sắc trong CT. Chữ Kim kê được viết thành chú Gà trống.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *