HỶ XẢ

HỶ XẢ..
Con đường tu lắm gian nan
Không màng danh lợi khổ nàn vượt qua
Bao lời oan trái dèm pha
Mà không chấp ngã can qua ..mỉm cười
Mấy ai lường hết sự đời
Ngàn năm luống chỉ chả rời an nhiên
Mặc cho gieo rắc ưu phiền
Mặc ai đó tạo luyên thuyên nghiệp lời..
Tự ta .. Ta cứ bước thôi
Thiên thu minh chứng đất trời xét soi
Chẳng sầu chẳng oán đầy vơi
Cười vui ..thanh thoát ..tâm ngời đức tin..


Facebook: https://www.facebook.com/nhan.hieudieu.1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *