ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ…
Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ…Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ. Thì ra hiện ra mấy câu thơ đối thoại với những bức tranh thân phận.
Tôi ăn năn đối thoại
đốt hết cội nguồn lửa thiêu
tội lỗi vẽ lặng biến thiên tâm hồn
úa đêm tiếng cọ cánh đom đóm vè
lấp lánh ý thơ
Hỡi kẻ bó mọi lầm lỗi chồng chéo
ở thân lụa úa nhuộm ánh vàng ơ thờ
một vành môi
một mình khóc nói vang miệng núi
một ánh sáng nước mắt ứa tuôn òa
một mình tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ…
Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ…Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ. Thì ra hiện ra mấy câu thơ đối thoại với những bức tranh thân phận.
Tôi ăn năn đối thoại
đốt hết cội nguồn lửa thiêu
tội lỗi vẽ lặng biến thiên tâm hồn
úa đêm tiếng cọ cánh đom đóm vè
lấp lánh ý thơ
Hỡi kẻ bó mọi lầm lỗi chồng chéo
ở thân lụa úa nhuộm ánh vàng ơ thờ
một vành môi
một mình khóc nói vang miệng núi
một ánh sáng nước mắt ứa tuôn òa
một mình tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ…
Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ…Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ. Thì ra hiện ra mấy câu thơ đối thoại với những bức tranh thân phận.
Tôi ăn năn đối thoại
đốt hết cội nguồn lửa thiêu
tội lỗi vẽ lặng biến thiên tâm hồn
úa đêm tiếng cọ cánh đom đóm vè
lấp lánh ý thơ
Hỡi kẻ bó mọi lầm lỗi chồng chéo
ở thân lụa úa nhuộm ánh vàng ơ thờ
một vành môi
một mình khóc nói vang miệng núi
một ánh sáng nước mắt ứa tuôn òa
một mình tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ…
Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ…Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ. Thì ra hiện ra mấy câu thơ đối thoại với những bức tranh thân phận.
Tôi ăn năn đối thoại
đốt hết cội nguồn lửa thiêu
tội lỗi vẽ lặng biến thiên tâm hồn
úa đêm tiếng cọ cánh đom đóm vè
lấp lánh ý thơ
Hỡi kẻ bó mọi lầm lỗi chồng chéo
ở thân lụa úa nhuộm ánh vàng ơ thờ
một vành môi
một mình khóc nói vang miệng núi
một ánh sáng nước mắt ứa tuôn òa
một mình tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ

ĐÔI KHI XEM PHIM NHỚ…
Nhìn lại hình ảnh trong studio art nho nhỏ lại nhớ…Nhớ rất nhiều năm mòn lỳ vết cọ. Thì ra hiện ra mấy câu thơ đối thoại với những bức tranh thân phận.
Tôi ăn năn đối thoại
đốt hết cội nguồn lửa thiêu
tội lỗi vẽ lặng biến thiên tâm hồn
úa đêm tiếng cọ cánh đom đóm vè
lấp lánh ý thơ
Hỡi kẻ bó mọi lầm lỗi chồng chéo
ở thân lụa úa nhuộm ánh vàng ơ thờ
một vành môi
một mình khóc nói vang miệng núi
một ánh sáng nước mắt ứa tuôn òa
một mình tịch mịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *