ĐIỀU NGUYỆN THỨ 23 Lúc tôi thành Phật các Bồ tát trong cõi nước tôi nương thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới thời tôi không ở ngôi Chánh giác ĐIỀU NGUYỆN THỨ 24 Lúc tôi thành Phật các Bồ tát trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường nếu không được đúng như ý muốn thời tôi không ở ngôi Chánh giác ĐIỀU NGUYỆN THỨ 25 Lúc tôi thành Phật nếu chúng Bồ tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được Nhất Thế Trí thời tôi không ở ngôi Chánh giác

– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 23: Lúc tôi thành Phật, các Bồ tát trong cõi nước tôi, nương thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật, trong khoảng thời gian một bữa ăn, nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 24: Lúc tôi thành Phật, các Bồ tát trong cõi nước tôi, khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường, nếu không được đúng như ý muốn, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 25: Lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được Nhất Thế Trí, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 26: Lúc tôi thành Phật, các chúng Bồ tát trong cõi nước tôi chẳng đều được thân Kim Cương Na la Diên, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 27: Lúc tôi thành Phật, thieu
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 28: Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ tát trong cõi nước tôi, dầu là người ít công đức nhất, chẳng thấy biết được cội cây đạo tràng cao bốn trăm muôn do tuần vô lượng quang sắc, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát trong cõi nước tôi nếu thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết kinh pháp, mà chẳng được trí tuệ biện tài, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 30: Lúc tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát trong cõi nước tôi, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi thanh tịnh, nơi nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới ở 10 phương, như là thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ mặt đất vàng lên đến hư không, lầu nhà cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều là vô lượng, chất báu và trăm nghìn thứ hương hiệp chung lại mà thành. Vạn vật đều xinh đẹp kỳ diệu, mùi thơm xông khắp 10 phương thế giới. Bồ tát các nơi ngửi đến mùi thơm ấy thời đều tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 33: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở 10 phương, được quang minh của tôi chiếu đến thân, thời thân tâm nhu nhuyễn nhẹ nhàng hơn trời người. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
– ĐIỀU NGUYỆN THỨ 34: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở 10 phương nghe danh hiệu của tôi mà không được Vô sanh Pháp nhẫn cùng các môn thâm Tổng trì, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.

2 thoughts on “ĐIỀU NGUYỆN THỨ 23 Lúc tôi thành Phật các Bồ tát trong cõi nước tôi nương thần lực của Phật mà đi cúng dường thập phương chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn nếu không đến khắp vô lượng vô số ức na do tha thế giới thời tôi không ở ngôi Chánh giác ĐIỀU NGUYỆN THỨ 24 Lúc tôi thành Phật các Bồ tát trong cõi nước tôi khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình muốn có những vật cúng dường nếu không được đúng như ý muốn thời tôi không ở ngôi Chánh giác ĐIỀU NGUYỆN THỨ 25 Lúc tôi thành Phật nếu chúng Bồ tát trong cõi nước tôi không diễn thuyết được Nhất Thế Trí thời tôi không ở ngôi Chánh giác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *