Đến thăm chùa Cao Linh,đuợc Đại Đức Thich Giác Nghiên tặng cuốn sách HOA TẠNG HUYỀN MÔN

Đến thăm chùa Cao Linh,đuợc Đại Đức Thich Giác Nghiên tặng cuốn sách HOA TẠNG HUYỀN MÔN .Đây là cuốn sách quý do Đại Đức đã dày công sưu tập,nghiên cứu và biên soạn .


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007694777716

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *