Để chuẩn bị Đại Đàn Lễ Trung Thu Cho Con vào chủ nhật ngày 7 8 AL hôm nay Thầy trò Đạo Tràng Bồ Đề Chùa Phúc Long đã đến vấn an khánh tuế đảnh lễ Đức Pháp Chủ Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng Chùa Viên Minh để cầu thính và ăn mày ân đức Tổ Đệ Tam Pháp Phủ chứng minh chúc nguyện cho Đại Đàn Lễ sắp tới của Chùa Phúc Long được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm tâm nguyện cầu tự các Phật tử được thành tựu viên mãn Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân công đức của Đệ Tam Pháp Chủ hướng tâm về chùa con để hồi hướng cầu nguyện cho Phật sự sắp tới của chùa Phúc Long

Để chuẩn bị Đại Đàn Lễ Trung Thu Cho Con vào chủ nhật ngày 7/8 AL, hôm nay Thầy trò Đạo Tràng Bồ Đề Chùa Phúc Long đã đến vấn an, khánh tuế, đảnh lễ Đức Pháp Chủ Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng ( Chùa Viên Minh ) để cầu thính và ăn mày ân đức Tổ Đệ Tam Pháp Phủ chứng minh – chúc nguyện cho Đại Đàn Lễ sắp tới của Chùa Phúc Long được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm , tâm nguyện cầu tự các Phật tử được thành tựu viên mãn .
Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân công đức của Đệ Tam Pháp Chủ hướng tâm về chùa con để hồi hướng cầu nguyện cho Phật sự sắp tới của chùa Phúc Long ???
Chúng con thành kính biết ơn Đại Đức Thích Quảng Tịnh đã dành toàn bộ tâm huyết để lo lắng cho Đàn Lễ sắp tới để biết bao chúng sinh được lợi lạc ????

2 thoughts on “Để chuẩn bị Đại Đàn Lễ Trung Thu Cho Con vào chủ nhật ngày 7 8 AL hôm nay Thầy trò Đạo Tràng Bồ Đề Chùa Phúc Long đã đến vấn an khánh tuế đảnh lễ Đức Pháp Chủ Đại Lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Ráng Chùa Viên Minh để cầu thính và ăn mày ân đức Tổ Đệ Tam Pháp Phủ chứng minh chúc nguyện cho Đại Đàn Lễ sắp tới của Chùa Phúc Long được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm tâm nguyện cầu tự các Phật tử được thành tựu viên mãn Chúng con xin đê đầu đảnh lễ tri ân công đức của Đệ Tam Pháp Chủ hướng tâm về chùa con để hồi hướng cầu nguyện cho Phật sự sắp tới của chùa Phúc Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *