Chào mừng người Anh Em BNI Hero Chapter

Chào mừng người Anh Em BNI Hero Chapter! Chapter thứ 19 của Vùng BNI Hà Nội 06 và đã đưa thành Viên của BNI Hà Nội 06 lên 835 thành Viên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *