Ai có tư duy và nhiều xiền thì nên ngẫm lại ý đằng sau chút đừng vội mải chửi mà mất bản năng phòng vệ

Ai có tư duy và nhiều xiền thì nên ngẫm lại ý đằng sau chút,đừng vội mải chửi mà mất “bản năng phòng vệ”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *