1 Đã nghe rét mướt luồn trong gió Đã vắng người sang những chuyến đò Xuân Diệu

…/.1…
“Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò” (Xuân Diệu)
BẾN MỘNG… ???!!! .
ĐÃ cảm lời cô lái dặn dò
NGHE chừng bến mộng chẳng còn lo
RÉT về bão lặn vang câu hát
MƯỚT rẽ thuyền trôi khởi giọng hò
LUỒN những niềm tin lòng ấy gửi
TRONG nhiều kỷ niệm ý này cho
GIÓ ngàn thổi mạnh bờ dâu ngã
ĐÃ VẮNG NGƯỜI SANG NHỮNG CHUYẾN ĐÒ…
“Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò” (Xuân Diệu)
BẾN MỘNG… Bài họa : phúc lũy.
ĐÃ lội dòng sâu ắt phải dò
NGHE đồn trắc trở lại âu lo
RÉT run vẫn khởi vang lời hát
MƯỚT lạnh càng khơi ấm giọng hò
LUỒN lách nghĩa gìn trao khởi tặng
TRONG dòng tình giữ biếu khơi cho
GIÓ dằng dai thổi chừng thêm khó
ĐÃ VẮNG NGƯỜI SANG NHỮNG CHUYẾN ĐÒ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *